Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

 

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy https://sklepkamieniarski.com oraz https://sklep.laminam.pl stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa ?Interstone? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, ul. Słowackiego 4 C/14, 34-120 Andrychów, numer KRS 0000026542, numer NIP 5512240974, numer REGON 35718225000000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, telefon kontaktowy: +46 8572447,

e-mail: info@sklepkamieniarski.com

Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego (adres internetowy: http://sklepkamieniarski.com lub https://sklep.laminam.pl), zwanego dalej Sklepem, prowadzonego przez Sprzedawcę tj. ?Interstone? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu internetowego w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

Ogólne warunki korzystania z Sklepu

Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu i zawierać umowy sprzedaży pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną może korzystać ze Sklepu i zawierać umowy sprzedaży przez osoby/organy uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.


Zamówienie

Po dokonaniu rejestracji przez Klienta w Sklepie utworzone zostanie konto Klienta, które stanowi zespół danych dotyczących działań Klienta w ramach Sklepu w związku z zawieranymi umowami.

Zamówienia można składać drogą internetową (elektronicznie) poprzez wypełnienie formularza zamówienia zlokalizowanego na stronie internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca zweryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca obowiązany jest poinformować o tym Klienta, celem uzupełnienia lub poprawienia danych.

 

Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zamówienia.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

 

Towary

Wszystkie towary oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych. Większość towarów dostępna jest w ciągu 5 dni roboczych, przy czym przy każdym produkcie może widnieć przybliżona data jego dostępności.


Dostawa

Przesyłka zawierająca towar dostarczana jest niezwłocznie od momentu złożenia i zaakceptowania zamówienia. Jeżeli towar nie jest dostępny w magazynie sklepu, termin realizacji zamówienia wydłuża się od kilku do kilkunastu dni. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia Klient będzie informowany o nich i o stanie realizacji zamówienia, a także ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, rezygnacja z całości zamówienia). Przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Procedura reklamacyjna

Sklep zobowiązuję się dostarczyć Klientowi zakupiony towar wolny od jakichkolwiek wad.

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, Sklep ponosi za nie odpowiedzialność, zgodnie z regulacją art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Wady należy zgłosić Sklepowi, przy użyciu podanych na wstępie niniejszego Regulaminu sposobów porozumiewania się (np. list polecony, list zwykły, telefon, fax, e-mail), wskazując jednocześnie rodzaj stwierdzonej wady oraz wysuwając żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.

W razie uwzględnienia reklamacji odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Sklepu.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep informuje Klienta niezwłocznie. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep wedle wyboru Klienta wymienia towar wadliwy na towar wolny od wad lub usuwa wadę w towarze albo obniża cenę w takiej proporcji w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klientowi nie przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny bądź do odstąpienia od umowy jeżeli spółka niezwłocznie usunie wadę lub wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi również w sytuacji gdy wada w towarze ma charakter nieistotny. Powyższe nie wpływa na uprawnienie Klienta, będącego konsumentem do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep, tj. ?Interstone? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Interstone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Styropianowa 2

96-320 Adamowice

telefon kontaktowy: xxx xxx xxx,

e-mail: xxx xxx xxx.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

*- niepotrzebne skreślić.

 

Skorzystanie przez Klienta ze wzoru odstąpienia nie jest obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy Sklep wyśle do Klienta zarówno w formie papierowej wraz z zakupionym towarem jak i w formie elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient powinien odesłać lub przekazać Sklepowi towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Gwarancja jakości

Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas dostawy, powinien odesłać towar przesyłką kurierską lub pocztową na adres Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem towaru z powyższej przyczyny zostaną niezwłocznie, po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrócone przez Sprzedawcę. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód jego zakupu oraz informację uzasadniającą przyczyny złożonej reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia do Sprzedawcy. W przypadku zasadności reklamacji, towar wadliwy lub uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy (wolny od wad i uszkodzeń), a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci całą należna Klientowi kwotę, równą co najmniej uiszczonej cenie za towar lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inny towar.


Ceny towarów i płatność

Każdy towar oznaczony jest ceną, podaną w polskich złotych (ZŁ). Podana cena jest ceną brutto, zawierającą podatek od towarów i usług (VAT). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian cen oraz dodawania lub usuwania towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i programów lojalnościowych. Wprowadzenie powyższych zmian nie wpływa na dotychczas zawarte przez Klientów umowy sprzedaży towarów.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów, umieszczone w bazie danych sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w tym celem realizacji założonych zamówień i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę i usunięcia.

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Zapisując się do newslettera sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży oraz aktualnych wydarzeń.


Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sklepu. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej (stronie głównej) Sklepu na 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta zacznie obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu zostaną powiadomione mailowo o planowanych zmianach w tym samym terminie.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich logotypy użyte na stronie sklepu http://sklepkamieniarski.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu http://sklepkamieniarski.com użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Sprzedawcy, producentów, dostawców lub podmiotów współpracujących.

Prawem Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Umową i niniejszym Regulaminem pomiędzy Spółką a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości, przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Spółki, tj. w Bielsku-Białej. Niniejszy punkt nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie wiążących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________